Thanachart blue book : มาตรฐานสากล ราคารถยนต์ใช้แล้ว
     
     
     
  “ข้อมูลราคากลางรถยนต์ใช้แล้วนี้ เป็นราคากลางเฉลี่ยที่กำหนดขึ้นโดยการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ เช่น วารสารรถยนต์
ผู้ประกอบกิจการซื้อขายรถยนต์ใช้แล้ว (เต้นท์รถ) และราคาจบประมูลขายรถยนต์ใช้แล้วของกลุ่มธนชาต เป็นต้น ซึ่งแต่ละแหล่งข้อมูลมีวิธีการคิดคำนวณโดยพิจารณาจากสภาพรถยนต์ ลักษณะการใช้งาน ระยะทางการใช้งาน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดรถยนต์ใช้แล้วในขณะนั้นเป็นเงื่อนไขในการคิดคำนวณราคากลางดังกล่าว การนำไปใช้อ้างอิงใดๆ ผู้สนใจควรศึกษาข้อมูลอื่นประกอบเพิ่มเติมทุกครั้ง
”
 
     
     
   เข้าใช้งานครั้งแรก  เข้าใช้งานเป็นประจำ